Skip to main content

View Post [edit]

Poster: safe1 Date: Dec 29, 2018 8:13am
Forum: texts Subject: http://sargarmi.website

یکی از موارد مهم در بازی حکم شرطی، شناخت حکم هایی است که در بازی حکم با آن مواجه می شوید. در بازی حکم آنلاین، ما 7 حکم داریم به نام های: خاج ،خشت ،دل ، پيك ،سَرَس(saras) ، نَرَس (naras) ، تَكْ نَرَس (taknaras)، در حکم هایی که در بازی پاسور شرطی آنلاین برگزار می شود اسامی مختلفی داده شده است که حکم های چهارگانه شامل(خاج ،خشت ،دل ، پيك) هستند و در این حکم ها،خال حكم دارای بالاترين اعتبار و كمترين برگ خال حكم از بالاترین برگ هاي خال ديگر با ارزش تر است. بعنوان مثال، چنانچه حكم آمده خشت باشد، برگ 2 خشت از برگ هاي تك دل،تك خاج،تك پيك نیز با ارزش تر است. پس با این حساب، باید حكمي را انتخاب كرد كه تعداد برگ هاي آن خال بيشتر از بقيه بوده باشد.

آشنايي با حكم ها در حکم شرطی
در بازی های حکم، معمولا قبل از هر بازی، بازیکنان توافق می کنند، در بازی از چه حکم هایی استفاده کنند و از چه استفاده نکنند. مثلاازحكم هاي سرس،نرس،و تك نرس استفاده شود یا خیر؟ آیا این حکم ها کوتی دارند یا نه؟ یکی از موارد مهم در حکم شرطی آنلاین،این است که در صورت نداشتن خال حکم، می توانید برگ حریف را کات یا ببرید و دست را به سمت خود برگردانید.

حكم سرس در بازی حکم شرطی
در حکم سرس،برگ هایی که بزرگ باشند، مهم تر از بقیه هستند و تیمی که دارای دست بالاتری از برگ های پاسور شرطی باشد، می تواند دست را جمع کند. در حکم سرس، با ارزش ترین برگ ها،تك، شاه، بي بي، سرباز، 10 مي باشند.یکی از نکات مهم در حکم سرس، نداشتن برش است، یعنی اگر شما خال حکم را نداشتید،نمی توانید برگ دیگری بیاورید و اگر بیاورید، امتیاز شما صفر لحاظ می شود.

This post was modified by safe1 on 2018-12-29 16:13:22

Attachment: ___________________________________________________.docx